TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác văn thư lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

(13:46 | 26/08/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-SNV ngày 13/3/2019 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở: Ngoại vụ, Thông tin Truyền thông, Văn hóa Thể thao; Ban Dân tộc; Cục thống kê; Trường Đại học Kiên Giang. Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị được kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đều đã bố trí được công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ; ứng dụng được công nghệ thông tin trong công tác quản lí văn bản đi, đến; đã bố trí được kho lưu trữ và có đầy đủ trang thiết bị để bảo quản tài liệu; về thể thức, kỹ thuật trình bày, thẩm quyền ban hành văn bản cơ bản đúng theo yêu cầu tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Cục T​hống kê tỉnh.

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa thực hiện việc hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm công tác lưu trữ (theo Quyết định số 56/QĐ-UBND và Quyết định số 1487/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh); chưa ban hành danh mục hồ sơ cơ quan; bảng thời hạn bảo quản tài liệu; tài liệu chưa được giao nộp vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử./.

Tú Minh