TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác thanh niên

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2023

    (08:49 | 13/10/2023)

    Căn cứ Luật Thanh niên; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP  ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên, ngày 02/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND tỉnh đối thoại với thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2023. Kết thúc thời gian đăng tải trên Công thông tin điện tử tỉnh theo quy định tỉnh đã tiếp nhận được 17 câu hỏi của lực lượng đoàn viên, thanh niên tiêu biểu gồm 5 nhóm lĩnh vực: Kinh tế và khởi nghiệp - lập nghiệp; đào tạo - việc làm; khoa học - Công nghệ; Môi trường; Văn hóa - Giáo dục.