TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/2019/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 04/11/2019
809/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/04/2019