Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
120-KL/TW Văn Bản BCH-BTV Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 07/01/2016
114-KL/TW Văn Bản BCH-BTV Công văn điều hành Nội vụ Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp 14/07/2015
25-NQ/TW Văn Bản BCH-BTV Nghị quyết Nội vụ Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 03/06/2013
25-NQ/TW Văn Bản BCH-BTV Nghị quyết Nội vụ Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 25/07/2008
30-CT/BCT Văn Bản BCH-BTV Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 18/02/1998