TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Luật số 39/2013/QH13 Quốc hội Luật Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 01/06/2014
16/VBHN-VPQH Quốc hội Khác Nội vụ Văn bản hợp nhất Luật Thi đua, Khen thưởng 13/12/2013
16/VBHN-VPQH Quốc hội Khác Nội vụ Văn bản hợp nhất Luật Thi đua, Khen thưởng 13/12/2013
09/2010/TT-BNV Quốc hội Thông tư Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 03/06/2011
12/2010/TT-BNV Quốc hội Thông tư Nội vụ Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy 26/11/2010
03/2010/TT-BNV Quốc hội Thông tư Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy 29/04/2010
02/2010/TT-BNV Quốc hội Thông tư Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp 28/04/2010