Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 32

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1056/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ 05/07/2018
925/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2018
1042/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nội vụ Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) 17/07/2017
1415/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2017
705/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 25/05/2017
1059/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hàn Quy định thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 10/05/2017
1663/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy định về việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/07/2016