Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 106

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
26-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Các lĩnh vực khác Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 19/05/2018
27-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Nội vụ Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 21/05/2018
28-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Các lĩnh vực khác Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 23/05/2018
17/2015/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 04/05/2015
46/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước 27/04/2005
128/QĐ-VTLTNN Bộ Nội vụ Quyết định Nội vụ Ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000 01/06/2009
169/HD-VTLTNN Bộ Nội vụ Thông báo Nội vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ 10/03/2010