TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 144

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
26-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Các lĩnh vực khác Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 19/05/2018
27-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Nội vụ Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 21/05/2018
28-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Các lĩnh vực khác Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 23/05/2018
24/2020/NĐ-CP Ban chấp hành Trung ương Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
639/UBND-VHXH Ban chấp hành Trung ương Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Nghị định 24/2020/NĐ-CP 11/05/2020
605/UBND-VHXH Ban chấp hành Trung ương Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2020
666/UBND-VHXH Ban chấp hành Trung ương Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/05/2020