Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tổ chức bộ máy, biên chế

 • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh Tra tỉnh Kiên Giang

  (14:46 | 02/08/2018)

  Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 29-12-2017 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 • Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang

  (14:31 | 02/08/2018)

  Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang.

 • Thành lập Ban Quản lý dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018-2020, tỉnh Kiên Giang

  (09:54 | 13/07/2018)

  Ngày 11/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc tành lập Ban Quản lý dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin, giai đoạn 2018-2020” tỉnh Kiên Giang do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

 • Thành lập Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

  (09:39 | 13/07/2018)

  Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018 - 2020.

 • Thành lập Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang

  (08:00 | 05/07/2018)

  Ngày 28/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang thành lập trên cơ sở tổ chức lại Khoa Lao thuộc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và bộ phận thực hiện chương trình phòng chống Lao của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế Kiên Giang, có chức năng khám và điều trị bệnh lao và bệnh phổi cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt  động theo quy định. Trụ sở bệnh viện đặt tại: Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang với quy mô 200 gường bệnh./. (đính kèm Quyết định số 1456/QĐ-UBND)

 • Thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kiên Giang

  (07:58 | 05/07/2018)

  Ngày 28/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kiên Giang. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kiên Giang được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Khoa Tâm thần thuộc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và bộ phận làm công tác điều trị bệnh tâm thần của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang. Bệnh viện Tâm thần là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế Kiên Giang, có chức năng khám và điều trị bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Tâm thần có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt  động theo quy định. Trụ sở bệnh viện đặt tại: Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang với quy mô 100 gường bệnh. (đính kèm Quyết định số 1455/QĐ-UBND)

 • Kiện toàn Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc

  (08:41 | 22/06/2018)

  Ngày 15/6/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc.

 • Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang

  (13:18 | 15/05/2018)

  Ngày 26-6-2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BYT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, ngày 17-4-2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND  về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang.

 • Tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của tỉnh Kiên Giang

  (13:35 | 11/04/2018)

  Ngày 5/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Đề án số 795/ĐA-UBND tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của tỉnh Kiên Giang.

 • Đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

  (08:18 | 06/04/2018)

  Ngày 02/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Kiên Giang. Trung tâm dịc vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang thực hiện hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan./.