Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác dân vận chính quyền năm 2023
(10:13 | 02/06/2023)

Chiều ngày 31/5/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp công tác dân vận chính quyền năm 2023 giữa Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại Hội nghị đã báo cáo kết quả phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2022, trao đổi, thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác công tác dân vận chính quyền năm 2023, với các nội dung phối hợp như sau:
1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 
1.1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tuyên truyền, quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; cụ thể hóa kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và tình hình ở địa phương. Tập trung vào một số nội dung như: Thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; việc triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính nhà nước, tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
1.2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dụng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách, nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Chỉ đạo duy trì việc thực hiện chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang. 
Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành phân công cơ quan tham mưu, cán bộ phụ trách công tác dân vận theo Quyết định số 357-QĐ/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang (Chính quyền các cấp phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách công tác dân vận của chính quyền và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phân công một đồng chí Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên theo dõi, tham mưu cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền; Các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền các cấp phân công một đồng chí trong lãnh đạo phụ trách công tác dân vận của cơ quan, đơn vị).
1.3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đẩy mạnh triển khai và thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng lên chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; cơ chế “một cửa liên thông” trên tất cả các thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao các chỉ số đo lường, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR-Index); hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Định kỳ lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, nhất là phong cách nêu gương của người đứng đầu, những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của Nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là lĩnh vực quản lý nhà nước về: Đất đai, xây dựng, môi trường, quy hoạch, bồi thường, tái định cư,... 
1.4. Nâng cao vai trò chỉ đạo, phối hợp của Ủy ban nhân dân với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cùng cấp trong việc triển khai, tổ chức kiểm tra, giám sát quy chế dân chủ ở tất cả các loại hình. Thực hiện đúng Luật Tiếp công dân; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Luật Tiếp cận thông tin; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, tăng cường công khai, đối thoại tiếp dân tạị cơ sở, nơi xảy ra vụ việc; kịp thời giải qụyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, những bức xúc dư luận quan tâm, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến Nhân dân trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện tốt để Nhân dân tham gia bàn và quyết định, Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. 
1.5. Thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực; Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030 theo quy định của Trung ương.
1.6. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy
2.1. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 03/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận; Quyết định 357-QĐ/TU ngày 11/11/2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 40-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực các Ban Chỉ đạo: Công tác tôn giáo; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023 ở cấp huyện, cơ sở); Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập chuyên trang, chuyên mục Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang. 
2.2. Hướng dẫn, đôn đốc ban dân vận các huyện, thành ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về  nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; sơ kết giữa giai đoạn 2021 - 2023 phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chủ động khảo sát nắm tình hình triển khai thực hiện một số dự án có bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp trọng tâm ở địa bàn thành phố Phú Quốc và các vụ khiếu kiện kéo dài, tồn đọng trong Nhân dân chưa giải quyết dứt điểm ở một số huyện Hòn Đất, Giang Thành và U Minh Thượng.
2.3. Tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ở các cơ quan, địa phương, đơn vị. Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tổ chức tôn giáo, tín đồ tôn giáo chấp hành và thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ  năm 2023 của Tỉnh ủy; chú trọng tuyên truyền và vận động phát huy vai trò của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp. Giữ gìn và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực  hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 01/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, tổ hội trên địa bàn dân cư; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa hình thức hoạt động, hình thức tập hợp Nhân dân vào tổ chức chính trị - xã hội; theo dõi, hướng dẫn Đại hội: Công đoàn, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Tổ chức góp ý cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đảng cùng cấp tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với Nhân dân.  
2.4. Phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp giữa chính quyền, dân vận. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
- Thực hiện tốt công tác dân vận trong các cơ quan trực tiếp với Nhân dân trong ứng xử, văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong tiếp xúc và giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng lên hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tiếp tục phấn đấu tăng các chỉ số, nhất là các chỉ số về cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân,.. góp phần nâng lên các chỉ số cấp tỉnh.
- Theo dõi, nắm tình hình triển khai các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện Đề án về bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn.
- Thực hiện tốt công tác dân vận và quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu chính đáng của tôn giáo và các vụ phát sinh. Quan tâm tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo.
2.5. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Công văn số 483-CV/TU ngày 28/6/2022 về việc gặp gỡ, đối thoại, giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã với nhân dân, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo công tác hòa giải các tranh chấp, kiếu kiện trong nhân dân. Thực hiện tốt Quy định số 818-QĐi/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban nhân dân, cơ quan nhà nước các cấp trong tiếp thu, giải quyết, phản hồi kiến nghị trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân.
2.6. Tham mưu thực hiện giám sát của cấp ủy (theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; 01 cuộc giám sát theo Kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới và việc thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khảo sát kết quả thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 13/5/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; khảo sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình chỉ đạo công tác dân vận năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; chính sách cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án vị trí việc làm; lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện, thành phố./.

Tin và ảnh: Như Phương - XDCQ&CTTN