Thông báo kết quả điểm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021
(12:07 | 31/05/2022)

Ngày 31/5/2022 Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Thông báo số 41/TB-HĐTTCC kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2021. (đính kèm Thông báo và danh sách kết quả phúc khảo).

Tin: Thanh Dủ - TCCCVC