Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021
(15:54 | 14/12/2020)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021

Ngày 07/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6459/BNV-CCHC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cai cách hành chính định kỳ năm 2021.

Theo đó, để tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương một cách liên tục, thống nhất, đồng bộ và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin kết quả cải cách hành chính trong phạm vi cả nước, phục vụ tốt cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong khi chờ Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn tới, Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, về ban hành và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; trên cơ sở đánh giá thực trạng và yêu cầu thực tiễn, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 phải đảm bảo các yêu cầu về: thời gian ban hành kế hoạch chậm nhất là ngày 31/12/2020; nội dung kế hoạch phải đảm bảo toàn diện 6 lĩnh vực (Cải cách thể chế, Cải cách thu tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách công vụ, Cải cách tài chính công và Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử); các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phải cụ thể, xác định rõ kết quả đạt được, rõ mốc thời gian hoàn thành và xác định rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, phải bố trí nguồn nhân lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi của kế hoạch.

Thứ hai, về thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm của năm 2021

Nội dung báo cáo: Tình hình tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính; kết quả chủ yếu đạt được: nêu tóm tắt kết quả đạt được trong triển khai 6 nội dung cải cách hành chính; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất.

Thời gian, hình thức nhận báo cáo: Báo cáo định kỳ phải do lãnh đạo, bộ, ngành, địa phương ký ban hành và gửi đến Bộ Nội vụ qua Trục liên thông văn bản quốc gia; thời hạn Bộ Nội vụ nhận báo cáo chậm nhất là ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo; mốc số liệu báo cáo của từng loại như sau: Báo cáo quý I/2021 (từ ngày 15/12/2020 đến 14/3/2021), Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến 14/6/2021), Báo cáo quý III/2021 (từ ngày 15/6/2021 đến 14/9/2021) và Báo cáo năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021)./.

 

 

Tin: Thanh Bình