TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

(09:15 | 26/04/2022)

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế công chức và số lượng người làm việc
1. Lãnh đạo Sở Nội vụ có Giám đốc và 04 Phó Giám đốc.
2. Cơ cấu tổ chức:
a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Hành chính, tổng hợp và Văn thư - Lưu trữ;
- Phòng Tổ chức, công chức, viên chức;
- Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi chính phủ;
- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;
b) Thanh tra.
c) Chi cục và tổ chức tương đương:
- Ban Thi đua - Khen thưởng;
- Ban Tôn giáo.
Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu theo quy định của pháp luật. Các đơn vị này không bố trí phòng chuyên môn, không có tài khoản riêng. Mọi hoạt động về tài chính sẽ do Phòng Hành chính, Tổng hợp và Văn thư - Lưu trữ chịu trách thực hiện theo quy định.
d) Đơn vị sự nghiệp:
Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
3. Biên chế công chức và số lượng người làm việc:
Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Nội vụ được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hàng năm./.

Tin: Phạm Khương - HCTH

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2502-QD-UBND.signed.pdf