TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

(15:11 | 25/03/2019)

Ngày 24/01/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thông tư này quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư bao gồm: quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; chức năng cơ  bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

Theo đó, quản lý văn bản đến đảm bảo 05 nguyên tắc như sau:

1. Tất cả văn bản đến cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào Hệ thống;

2. Số đến của một văn bản đến là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đến của cơ quan, tổ chức;

3. Xác nhận văn bản đến đúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng và thẩm quyền giải quyết;

4. Bảo đảm văn bản được chuyển giao toàn vẹn, an toàn trong môi trường mạng;

5. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.

Xem chi tiết tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ kèm theo./.

Ngọc Ánh-VP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TT 01-BNV.pdf