TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

(13:14 | 06/03/2019)

Ngày 05/12/2018, Ban tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 18-HD/BTCTW về huớng dẫn thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/20118 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định 108/2014/NĐ-CP 204/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Phê duyệt danh sách là đối tượng tinh giản biên chế hàng năm; sử dụng chi ngân sách thường xuyên hằng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế; tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế gửi về Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính định kỳ 02 lần/năm (trước ngày 15/6 đối với 06 tháng đầu năm, trước ngày 15/12 đối với 06 tháng cuối năm), bao gồm: (1) Danh sách đối tượng tinh giản biên chế (kèm theo giải trình lý do tinh giản biên chế của từng đối tượng); (2) Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan tham mưu, đơn vị của Đảng ở Trung ương khi gửi báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương định kỳ thì đồng thời có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng để kiểm tra tài chính, trước khi tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Hướng dẫn 18-HD/BTCTW được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thõa điều kiện tại khoản 1.2 của Hướng dẫn này./.

Thanh Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; huong-dan-18-hd-btctw-ban-to-chuc-trung-uong-dang.pdf