Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 17/7/2017 đến ngày 31/7/2017

(14:54 | 16/08/2017)

* Thứ Hai, ngày 17/7/2017

- Đ/c Việt: Dự họp HĐND tỉnh từ ngày 17-19/7/2017

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở huyện Tân Hiệp.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 18/7/2017

- Đ/c Chiến: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trung ương kiểm tra tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Oanh: Tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở huyện Tân Hiệp.

- Đ/c Khởi: Dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở huyện Hòn Đất.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 19/7/2017

- Đ/c Chiến: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trung ương kiểm tra tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ về Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị.

  - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

 

* Thứ Năm, ngày 20/7/2017

- Đ/c Việt: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trung ương kiểm tra tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Chiến: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trung ương kiểm tra tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan; chiều dự họp tại Hội Người cao tuổi.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 21/7/2017

- Đ/c Việt: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

- Đ/c Oanh: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

- Đ/c Khởi: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

*Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 22, 23/7/2017: Nghỉ

* Thứ Hai, ngày 24/7/2017

- Đ/c Việt: Đi bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ ngày 24-27/7/2017

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc Đạo Cao Đài.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 25/7/2017

- Đ/c Chiến: Đi dự Hội nghị sơ kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tại Cà Mau.

- Đ/c Oanh: Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc Đạo Hòa Hảo.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Hội Luật gia về công tác chuẩn Đại hội.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 26/7/2017

- Đ/c Chiến: Đi dự Hội nghị sơ kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tại Cà Mau.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 27/7/2017

- Đ/c Chiến: Triển khai các luật mới ban hành năm 2016-2017

- Đ/c Oanh: Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc Đạo Tin Lành.

- Đ/c Khởi: Báo cáo Thường trực UBND tỉnh về chương trình và công tác chuẩn Đại hội của Hội Luật gia.

- Đ/c Màu: Triển khai các luật mới ban hành năm 2016-2017

* Thứ Sáu, ngày 28/7/2017

- Đ/c Việt: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Oanh: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Khởi: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 29, 30/7/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 31/7/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Đi công bố quyết định phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại huyện.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong về công tác chuẩn Đại hội.

   - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú