Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/3/2020 đến ngày 31/3/2020

(08:02 | 20/03/2020)

* Thứ hai, ngày 16/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Giang Thành về sắp xếp trường, lớp.

- Ông Đinh Xuân Phương: Họp Tổ thẩm định thông báo nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

* Thứ ba, ngày 17/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Chủ trì lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Phú Quốc theo ủy quyền của UBND tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Tổ thẩm định thông báo nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chiều họp triển khai kế hoạch thẩm định đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2019.

* Thứ tư, ngày 18/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Tổ thẩm định thông báo nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chiều họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

* Thứ năm, ngày 19/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Thành viên UBND tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Họp Tổ thẩm định thông báo nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

* Thứ sáu, ngày 20/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Tổ thẩm định thông báo nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chiều làm việc cùng Chủ tịch UBND tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 21/3 và 22/3/2020: Nghỉ

* Thứ hai, ngày 23/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp lấy ý kiến nhân sự các bước tiếp theo và lấy ý kiến quy hoạch lãnh đạo Sở, chiều họp Đảng ủy mở rộng.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp lấy ý kiến nhân sự các bước tiếp theo và lấy ý kiến quy hoạch lãnh đạo Sở, chiều họp Đảng ủy mở rộng.

* Thứ ba, ngày 24/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với Vườn Quốc gia Phú Quốc và Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ tư, ngày 25/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thứ năm, ngày 26/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban thường vụ và lãnh đạo Sở, chiều làm việc với một số sở, ngành có liên quan về công tác nội vụ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Ban thường vụ và lãnh đạo Sở, chiều cùng với Giám đốc làm việc với một số sở, ngành có liên quan về công tác nội vụ.

* Thứ sáu, ngày 27/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp sơ kết quý I tại Tỉnh ủy, chiều tiếp Công dân.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 28/3 và 29/3/2020: Nghỉ

* Thứ hai, ngày 30/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 31/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp UBND tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan./.