Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 29/9/2019

(15:17 | 20/09/2019)

* Thứ hai, ngày 16/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch. Sáng họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Dự khai giảng lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên và họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 17/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Tập huấn công tác TĐKT và hỗ trợ thẩm định hồ sơ thành tích kháng chiến huyện Gò Quao.

- Ông Lê Minh Khởi: Dự hội nghị triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác của Bộ Khoa học và công nghệ tại tỉnh Kiên Giang, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ tư, ngày 18/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp UBND tỉnh, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều làm việc với các các đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 01-8-2019  của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự hội nghị tổng kết chuyên đề về xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng và trao huy hiệu Đảng tại Tỉnh ủy.

* Thứ năm, ngày 19/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan, chiều đi công tác.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều họp Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng năm mới 2019-2020 tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, chiều họp Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều họp Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng.

* Thứ sáu, ngày 20/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Cộng hòa Pháp theo Đề án 165 (từ ngày 20/9 đến ngày 07/10/2019).

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh, chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp UBND tỉnh, chiều dự họp nghe thông qua Thông báo kết quả khảo sát của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 21-22/9/2019: Nghỉ.

(Chủ nhật, ngày 22/9/2019: Ông Lê Minh Khởi đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp tại các huyện)

* Thứ hai, ngày 23/9/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ Quý III năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự Hội nghị sơ kết Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiều dự Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ Quý III năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ Quý III năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019.

* Thứ ba, ngày 24/9/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Tập huấn công tác TĐKT và hỗ trợ thẩm định hồ sơ thành tích kháng chiến tại thành phố Hà Tiên.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng làm việc với Đoàn giám sát Tinh đoàn về QLNN về Thanh niên, chiều làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Trường Cao đẳng Kiên Giang về sáp nhập Trường Văn hóa nghiệp vụ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự tiếp xúc cử tri.

* Thứ tư, ngày 25/9/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với các Sở: Tài chính, Lao động-TBXH, Kho Bạc tỉnh về sử đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

 - Ông Đinh Xuân Phương: Dự tiếp xúc cử tri.

* Thứ năm, ngày 26/9/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Thẩm định hồ sơ khen cấp nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, chiều làm việc với các Ban HĐND tỉnh và các sở: Văn hóa – Thể thao, Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo về hợp nhất Trung tâm văn hóa và Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Tôn giáo, chiều xử lý công việc cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 27/9/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Ban Giám đốc thông qua nội dung trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều thẩm định hồ sơ khen cấp nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Ban Giám đốc thông qua nội dung trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều đi khảo sát với Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Ban Giám đốc thông qua nội dung trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Thi đua - Khen thưởng.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 28/9 và 29/9/2019: Nghỉ./.

* Thứ hai, ngày 30/9/2019:

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Dự Hội nghị tại Ban T chức Tỉnh ủy.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tại huyện Phú Quốc./.

Trí-VP