TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

(09:56 | 02/05/2019)

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/4/2019 về Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Theo đó, mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các ngành, các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; thông qua các hình thức khác nhau để kịp thời tuyên truyền, động viên tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia các PTTĐ yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị, của tỉnh cả nước; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, chú trọng gắn kết các PTTĐ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo chuyển tải kịp thời các nội dung tuyên truyền trọng tâm năm 2019, hình thức phải đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phải huy động nhiều lực lượng tham gia công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt hạng 3 Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2018. Ảnh: HC

Nội dung thông tin, tuyên truyền: Về tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT và các PTTĐ yêu nước, tập trung các nội dung: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác TĐKT; các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: PTTĐ thực hiện “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; PTTĐ thực hiện “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và PTTĐ “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và các kế hoạch phát động thực hiện của UBND tỉnh. Thông tin, tuyên truyền, biểu dương các mô hình mới hiệu quả, các điển hình tiến tiến của tập thể, cá nhân trong PTTĐ yêu nước; gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực bằng nhiều hình thức (hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, giao lưu…), tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong việc tổ chức PTTĐ và công tác khen thưởng. Thông tin, tuyên truyền về các cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc đổi mới tổ chức PTTĐ và công tác xét khen thưởng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là PTTĐ trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng, an ninh chủ quyền biên giới, hải đảo; xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững; thực hiện an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị...

Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú gồm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng của tỉnh; Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử Hội đồng TĐKT tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố; đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã; tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; thông qua các hội nghị, hội thảo, hội thi tìm hiểu về công tác TĐKT, gặp gỡ, giao lưu những gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong PTTĐ yêu nước của các cơ quan, địa phương, đơn vị và cấp tỉnh.

Các hoạt động ở cấp tỉnh gồm: Duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên trong công tác thông tin, tuyên truyền về TĐKT cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng TĐKT tỉnh; hoạt động thông tin tuyên truyền của các sở, ngành cấp tỉnh, doanh nghiệp thuộc tỉnh. Các hoạt động ở cấp huyện gồm: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác TĐKT trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của địa phương; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp; tổ chức hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, giao lưu biểu dương, tôn vinh mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; chỉ đạo các ngành cấp huyện, các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác TĐKT trong nội bộ và nhân dân.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng): Cập nhật kịp thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác TĐKT và phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị và báo, đài phát hiện các mô hình, điển hình mới có hiệu quả để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng ở tỉnh và trung ương để tuyên truyền; đưa nội dung thông tin, tuyên truyền vào tiêu chí thi đua trong hoạt động cụm, khối thi đua; triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động ở cấp tỉnh và đôn đốc, kiểm tra,  hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này, cuối năm tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh tổ chức Hội nghị “Biểu dương các điển hình tiên tiến” cấp tỉnh và tham dự Hội thi “Biểu dương các điển hình tiên tiến” toàn quốc năm 2019 (nếu có). UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác TĐKT, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh./.

HC