TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại tỉnh

(09:50 | 02/05/2019)

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019.

Mục đích của việc tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT là nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức cơ bản và nghiệp vụ công tác TĐKT cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT từ tỉnh tới cơ sở, qua đó góp phần nâng lên chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về công tác TĐKT; tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác TĐKT. Yêu cầu là việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT phải đảm bảo có nội dung thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, tiết kiệm.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT huyện Châu Thành năm 2018. Ảnh: HC

Đối tượng tập huấn gồm: Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể, hội quần chúng), huyện, thành phố (cấp huyện) và xã, phường, thị trấn (cấp xã). Nội dung tập huấn: Luật TĐKT năm 2003 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 20/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Công văn số 1275/BTĐKT-vụ III, ngày 07/6/2018 của Ban TĐKT Trung ương về việc thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến (đối với cấp huyện, cấp xã); Một số nghiệp vụ cơ bản về tổ chức phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng.

UBND tỉnh giao Ban TĐKT tỉnh tổ chức 03 lớp tập trung tại tỉnh và 01 lớp tập trung tại huyện Phú Quốc: Lớp thứ nhất, tập trung tại tỉnh với đối tượng là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (100 đại biểu), thời gian tập huấn 01 ngày, dự kiến trong quý II/2019; Lớp thứ 2 và lớp thứ 3, tập trung tại tỉnh với đối tượng là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT cấp xã (trừ huyện Phú Quốc) với số lượng 270 người; thời gian tập huấn 02 ngày, dự kiến trong quý II/2019. Lớp thứ 4 tập trung tại huyện Phú Quốc với đối tượng là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các huyện, thành phố thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị, các xã thuộc huyện Phú Quốc; các đơn vị thuộc Khối thi đua thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện Phú Quốc, số lượng  80 người, thời gian tập huấn 02 ngày, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 9 và 10/5/2019.

Ngoài các lớp tập huấn do Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì thực hiện, UBND tỉnh giao các sở, ngành tỉnh có nhiều đơn vị trực thuộc (Giáo dục và Đào tạo, Y tế…) và UBND cấp huyện ngoài đối tượng đã được tỉnh tập huấn trong Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ kiêm làm công TĐKT theo các nội dung trên phù hợp với thực tế./.

HC