TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:09 | 05/01/2019)

Ngày 28/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Đại diện các tập thể đạt hạng nhì Cụm Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2017 nhận  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: HC

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND) Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 7 chương và 23 điều, so Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tăng 01 chương và 2 điều, cụ thể: Chương I, Quy định chung có 3 điều quy định về phạm vi điều chỉnh (Điều 1); đối tượng áp dụng (Điều 2) và quy định chung về khen thưởng (Điều 3). Chương II, tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua có 7 điều quy định về hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua (Điều 4); Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua (Điều 5); Đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua (Điều 6); Tổ chức cụm, khối thi đua của tỉnh (Điều 7); Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua (Điều 8); Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh (Điều 9); Danh hiệu Chiến sĩ thi đua (Điều 10). Chương III, Hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng có 2 điều quy định về Giấy khen và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Chương IV, Quy trình, thẩm quyền quyết định, trao tặng, thủ tục hồ sơ xét danh hiệu thi đua và khen thưởng có 3 điều quy định về quy trình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Điều 13); Thẩm quyền quyết định, trao tặng (Điều 14); Thủ tục, hồ sơ đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thời gian đề nghị khen thưởng và giải quyết hồ sơ (Điều 15). Chương V, Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng có 6 điều quy định về quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng (Điều 16); Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Điều 17); Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, cấp xã (Điều 18); Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ngành cấp tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 19); Thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh và Hội đồng Sáng kiến cơ sở (Điều 20) và quy định chế độ báo cáo (Điều 21). Chương VI, Quỹ thi đua, khen thưởng 01 điều quy định việc lập, sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng (Điều 22). Chương VII, Điều khoản thi hành có 01 điều quy định về tổ chức thực hiện (Điều 23), trong đó giao Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện Quy định này. Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2019 và thay thế Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng./.

HC