TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác văn thư lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định về việc áp dụng đơn giá chỉnh lý tài liệu nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:45 | 24/06/2024)

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc áp dụng đơn giá chỉnh lý tài liệu nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thay thế Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng đơn giá chỉnh lý tài liệu nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang áp dụng đơn giá chỉnh lý tài liệu thực hiện. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức khác có thể tham khảo đơn giá này để thực hiện. Đơn giá được tính 01 mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý gồm đơn giá tiền lương; tiền vật tư, văn phòng phẩm và thuế. Căn cứ khối lượng, định mức công việc, vật tư, văn phòng phẩm và tình hình thực tế, các cơ quan, tổ chức khi thực hiện chỉnh lý tài liệu với mức giá không vượt mức giá tối đa quy định tại quyết định này.

(Chi tiết đính kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang)./.

Trần Thị Mỹ Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 87 Quyết định số 1859 năm 2024 về đơn giá chỉnh lý KG.pdf