TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác văn thư lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh

(07:02 | 07/03/2024)

Thực hiện Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ; Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ.

Để có cơ sở pháp lý triển khai tổ chức cụ thể thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

- Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản: Có dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhu cầu xã hội gồm: Phục vụ độc giả sử dụng tài liệu tại phòng đọc; cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ; biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ.

- Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu: Có dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ nhà nước của Lưu trữ lịch sử; dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ nhà nước của Lưu trữ lịch sử; dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, kỳ họp thứ Mười tám thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)./.

Trần Thị Mỹ Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 37 Nghị quyet so 146 cua HDND tinh.pdf