TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác văn thư lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

(16:10 | 19/02/2020)

Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp về công tác văn thư, lưu trữ; sắp xếp và bố trí biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tin gọn, đảm bảo tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ; quản lý tốt tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ./.

(chi tiết xem Kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND tỉnh kèm theo).

Văn Việt

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kế hoạch số 22.pdf