TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Quy định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần

(15:41 | 28/12/2020)

Ngày 25/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.


Theo đó, đối tượng áp dụng (quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 150/2020/NĐ-CP) đối với đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng điều kiện để chuyển thành Công ty cổ phần được quy định tại Điều 4 Nghị định 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm:


Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác của UBND cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;


Nghị định 150/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 và Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần hết hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020./.

Tin: Thanh Bình - CCHC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 150_2020_NĐ-CP.pdf