TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Đổi tên 33 Trường Trung học phổ thông có hai cấp học và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(20:00 | 30/09/2020)

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;


Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú;


Ngày 12 tháng 8 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đổi tên 33 Trường Trung học phổ thông có hai cấp học và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trong đó:


- 28 Trường Trung học phổ thông thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;


- 04 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở;


- 01 Trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông.


Các trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang. 


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học.


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thực hiện theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.


(Nội dung chi tiết tại Quyết định kèm theo)           

Tin: Ngọc Yến - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1942_QD-UBND.signed.pdf