TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Ngày 24 tháng 9 năm 2020 Sở Nội vụ có Công văn số 1193/SNV-TCCCVC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

(16:50 | 29/09/2020)

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 thuộc phạm vi quản lý của mình, nội dung cụ thể sau:


1. Đào tạo sau đại học:


Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ danh sách quy hoạch đào tạo sau đại học được Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoặc thay thế đối tượng trong quy hoạch, lập danh sách cụ thể công chức, viên chức dự kiến đào tạo năm 2021 đảm bảo đủ điều kiện đi học sau đại học theo quy định pháp luật.


2. Đào tạo đại học:


Căn cứ vào kế hoạch mở lớp đại học được phê duyệt, Sở Nội vụ (hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy) sẽ có thông báo cụ thể về đối tượng, điều kiện và thời gian đào tạo cho các cơ quan, đơn vị.


3. Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:


Chú trọng bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kiến thức kỹ năng chuyên ngành, tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng về công nghệ thông tin nhằm đáp ứng thực tiễn về công nghệ thông tin trong điều hành lãnh đạo, quản lý và vận hành Chính phủ điện tử; bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình theo Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.


Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức và gửi file mềm vào địa chỉ email: nttbac.snv@kiengiang.gov.vn) chậm nhất ngày 05/10/2020 để Sở Nội vụ tổng hợp./.

Thu Bắc - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1193.signed Đề nghị xây dựng KHĐTBD (1).pdf; Bieu mau kem CV 1193 (1).xlsx