TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện An Minh

(20:30 | 11/12/2019)

Ngày 28/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1954/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện An Minh có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND huyện về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ huyện; công tác cán bộ nữ và quy hoạch bồi dưỡng lực lượng cán bộ nữ của huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện về việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, các đoàn thể huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời giúp Chủ tịch UBND huyện đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND huyện trong việc phối hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động vê công tác phụ nữ của huyện./.

(Nội dung chi tiết tại Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ngọc Yến-TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1954_QD-UBND-2019.signed.pdf