TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA đầu tư xây dựng các công trình công trình NN&PTNT tỉnh Kiên Giang

(08:17 | 30/01/2019)

Ngày 25/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Quy chế có 08 Chương và 22 Điều, cụ thể:  Chương I. Vị trí pháp lý của ban quản lý dự án (từ Điều 1 đến Điều 2); Chương II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn (từ Điều 3 đến Điều 4); Chương III. Cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm các thành viên của Ban Quản lý dự án giao thông (từ Điều 5 đến Điều 6); Chương IV. Chế độ làm việc của Ban Quản lý dự án giao thông (từ Điều 7 đến Điều 9); Chương V. Tài chính, tài sản (từ Điều 10 đến Điều 14); Chương VI. Mối quan hệ công tác của Ban Quản lý dự án giao thông (từ Điều 15 đến Điều 19) và Chương VII. Hiệu lực thi hành (từ Điều 20 đến Điều 22).

Nội dung cụ thể nghiên cứu tại Quy chế kèm theo và Quyết định số 178/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu kể từ ngày ký./.

Thùy Dung TCBC&TCPCP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 178_QD-UBND Quy che hoat dong BQL nong nghiep.pdf