TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch giải quyết tài liệu tích đống, giai đoạn 2024-2028

(16:17 | 16/02/2024)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; nhu cầu tình hình thực tế cần giải quyết tài liệu tích đống tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngày 02 tháng 02 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND giải quyết tài liệu tích đống tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2024 - 2028 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 41).

Mục đích của Kế hoạch số 41/KH-UBND là giải quyết dứt điểm số lượng tài liệu còn chưa chỉnh lý theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018 - 2021 và tài liệu tích đống từ năm 2022 trở về trước của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố nhằm bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với việc bảo quản, quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ; phục vụ tốt công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nghiên cứu lịch sử trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phân loại khoa học, xác định giá trị tài liệu, hoàn thiện hệ thống công cụ thống kê, tra cứu truyền thống và cơ sở dữ liệu lưu trữ để quản lý và phục vụ khai thác, sử dụng các phông tài liệu lưu trữ thực hiện đúng quy định về công tác lưu trữ, tài liệu phải nộp vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử đúng quy định; bảo quản an toàn tài liệu trong quá trình chỉnh lý; tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo quy định. Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, sắp xếp khoa học bảo đảm theo đúng quy định của Luật Lưu trữ và hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về chỉnh lý tài liệu hành chính; giao nộp vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử theo quy định; bảo quản an toàn tài liệu; tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu sau chỉnh lý.

Thời gian tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 41 từ năm 2024-2028, với khối lượng tài liệu tích đống cần chỉnh lý hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh là 7.770,12 mét giá tài liệu, trong đó cấp tỉnh có 29 cơ quan, đơn vị, với số mét cần chỉnh lý là 2.178,84 mét; cấp huyện có 14 huyện, số mét cần chỉnh lý là 4.793,68 mét và chỉnh lý hoàn chỉnh 36 phông lưu trữ đã nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh là 797,6 mét giá tài liệu. Tổng kinh phí để thực hiện Kế hoạch số 41, với số tiền là 56.370.965.414 đồng.

(Chi tiết đính kèm theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tài liệu tích đống tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2024 - 2028)./.

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kế hoạch số 41 về giải quyết tài liệu tích đống 2024-2028.pdf