TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của các ngành, lĩnh vực

(09:45 | 20/05/2022)

Hệ thống các văn bản quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của các ngành, lĩnh vực:
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Ủy ban Dân tộc
Quyết định số 63/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc.
3. Tài chính
a) Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015 (trong đó, có quy định thời hạn bảo quản của một số hồ sơ tài liệu liên quan);
b) Nghị định số 174/2016/NĐ-CP neày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (trong đó, có quy định thời hạn bảo quản của một số hồ sơ tài liệu liên quan);
c) Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (trong đó có nội dung bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy hóa đơn, chứng từ).
d) Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính.
4. Ngân hàng
Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành Ngân hàng.
5. Xây dựng
a) Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
b) Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD  ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng về hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.
c) Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
6. Thuế
Quyết định số 374/QĐ-TCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Thuế.
7. Hải quan
Quyết định số 888/QĐ-TCHQ ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan.
8. Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường.
9. Công Thương
Thông tư số 24/2013/TT-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về Danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân.
10. Khoa học và Công nghệ
Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên ngành Khoa học và Công nghệ.
11. Tư pháp
Quyết định số 1904/QĐ-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp về ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Bộ Tư pháp.
12. Y tế
Thông tư số 53/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Y tế.
13. Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục và Đào tạo.
14. Giao thông vận tải
Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm2019 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Bộ Giao thông vận tải.
15. Thể dục Thể thao
Quyết định số 1725/QĐ-TCTDTT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành quy định Bảng danh mục hồ sơ, tài liệu và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Thể dục Thể thao.
16. Thống kê
Quyết định số 556/QĐ-TCTK ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Thống kê ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Thống kê.
17. Thi hành án Dân sự
Quyết định số 734/QĐ-TCTHADS ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tổng Cục Thi hành án Dân sự ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu Thi hành án Dân sự.
18. Thú y
Quyết định số 380/QĐ-BNN-VP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định tạm thời về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành Thú y.
19. Tòa án
Quyết định số 312/2017/QĐ-TANDTC ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân.
20. Bảo hiểm Xã hội
Quyết định số 1556/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nan ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
21. Bưu chính Viễn thông
Quyết định số 151/QĐ-VNPT-HĐTV-VP ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
22. Điện lực
Quyết định số 678/QĐ-EVN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng Giám đốc Điện lực Việt Nam về việc ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
23. Quốc phòng
Thông tư số 15/2012/TT-BQP ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Bộ Quốc phòng quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các đơn vị quân đội./.

Tin và bài: Đinh Hằng – HCTH&VTLT