TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

(14:29 | 01/02/2021)

Ngày 28/01/2021, UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.


Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp về công tác văn thư, lưu trữ; sắp xếp và bố trí biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tin gọn, đảm bảo tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ; rà soát để ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức quản lý và bảo quản tốt hồ sơ tài liệu giấy, điện tử tại cơ quan đơn vị.

 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng kế hoạch thực hiện./.

   Tin: Văn Việt - CCVTLT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.pdf