TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ Quý II năm 2024 tại huyện Tân Hiệp

(09:39 | 10/06/2024)

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Đoàn Kiểm tra công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ (công tác quản lý về: địa giới hành chính, thanh niên, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ, công tác thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ) Quý II năm 2024 tại huyện Tân Hiệp.

Tham dự có lãnh đạo Đoàn Kiểm tra và Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, gồm có: ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra, Tổ trưởng các tổ và các thành viên trong đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, có ông Lê Trường Kế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã và công chức phụ trách tham dự.

 Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác địa giới hành chính, thanh niên, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ, công tác thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ, cũng như ưu điểm và một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc mà huyện gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Nội vụ trên địa bàn huyện.

Ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra gợi ý thảo luận tại buổi làm việc

Qua kết quả kiểm tra từ ngày 01/01/2013 đến nay cho thấy, công tác quản lý địa giới hành chính, thanh niên, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ, công tác thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp đã được quan tâm và triển khai thực hiện; đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành triển khai các văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh về công tác địa giới hành chính, thanh niên, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ, công tác thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ trên địa bàn được kịp thời như:

- Công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính được Ủy ban nhân dân huyện, cấp xã quan tâm, chỉ đạo việc quản lý hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính.

-  Công tác thanh niên: lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp và xã Tân Hiệp B quan tâm chỉ đạo điều hành, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh; ban hành kế hoạch đối thoại với thanh niên trên địa bàn hằng năm đúng theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên được củng cố kiện toàn; phân công công chức làm công tác thanh niên kịp thời; cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, chú trọng.

- Công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở: Ủy ban nhân dân huyện và xã Tân Hiệp B; ấp Tân Hòa A thuộc xã Tân Hiệp B ban hành văn bản triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương khá đầy đủ.

- Công tác dân vận chính quyền: Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp và xã Tân Hiệp B ban hành văn bản triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền tại địa phương; văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2026.

- Thực hiện theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ: địa phương kịp thời tổ chức chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh; bố trí số lượng, phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân xã thực hiện đúng quy định.

          - Công tác văn thư, lưu trữ: Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp và xã Tân Hiệp B quan tâm tuyên truyền, triển khai các văn bản quy định về công tác văn thư, lưu trữ đến cán bộ, công chức, viên chức như: Luật Lưu trữ 2011, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Kế hoạch số 162/QĐ-UBND ngày 23/10/20202 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Lưu trữ tài liệu điện tử… Hàng năm lồng nghép tổ chức kiểm tra, ban hành các văn bản để quản lý, chỉ đạo, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện; quan tâm cử công chức tham gia tập huấn công tác văn thư, lưu trữ; bố trí kho lưu trữ, kệ để bảo quản tài liệu, thực hiện báo cáo định kỳ về công tác văn thư, lưu trữ theo yêu cầu; soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản đi, đến; quản lý con dấu, chữ ký số của cơ quan thực hiện chặt chẽ; hồ sơ, tài liệu của UBND huyện đã nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy định; xây dựng nội quy, quy chế khai thác và sử dụng tài liệu, phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu theo yêu cầu.

- Công tác công tác thi đua, khen thưởng: Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp và xã Tân Hiệp B quan tâm chỉ đạo điều hành công tác thi đua - khen thưởng; ban hành khá đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; Hội đồng thi đua – khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến được kiện toàn và có quy chế hoạt động; Cụm, Khối thi đua được thành lập, quản lý theo quy định của tỉnh; ban hành đầy đủ các kế hoạch phát động phong trào thi đua do tỉnh phát động trong năm 2023 và phát động phong trào thi đua chuyên đề theo thẩm quyền; quan tâm kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng đối với các xã; lãnh đạo thực hiện đúng quy trình khen thưởng; việc trích lập quỹ theo quy định; tỷ lệ khen cá nhân không lãnh đạo đạt yêu cầu.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác địa giới hành chính, thanh niên, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ, công tác thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

          - Công tác địa giới hành chính: kiểm tra việc quản lý nhà nước về địa giới hành chính của Ủy ban nhân dân huyện đối với Ủy ban nhân dân cấp xã chưa được thường xuyên.

- Công tác thanh niên: ban hành Thông báo kết luận đối thoại thanh niên năm 2024 chưa đúng quy định tại Điều 11 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP; chưa ban hành Quy chế phối hợp công tác của UBND với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027; Chương trình phối hợp công tác giữa Phòng Nội vụ với Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026; ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà quản lý nhà nước về thanh niên.

- Công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở: ban hành văn thực hiện dân chủ cơ sơ ở chưa đầy đủ thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Công tác dân vận chính quyền: lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chưa đầy đủ về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra về công tác dân vận chính quyền; ký kết kế hoạch phối hợp hằng năm với Ban Dân vận Huyện ủy.

- Việc thực hiện Nghị định số 08/2016/NĐ-CP: thành phần hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch Ủy ban nhân dânthiếu kết luận về tiêu chuẩn chính trị; nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp uỷ theo phân cấp quản lý 03 năm gần nhất; thiếu nhận xét, đánh giá chi bộ, đảng bộ cơ quan nơi công tác trong thời hạn 6 tháng.

- Công tác văn thư - lưu trữ: chưa ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan để chỉ đạo công tác lập hồ sơ trên địa bàn huyện; chất lượng báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ hàng năm chưa đảm bảo yêu cầu; một số văn bản chưa đóng dấu sau khi đã phát hành; chữ ký số sao y văn bản chưa đúng theo quy định.

- Công tác thi đua - khen thưởng: Triển khai chưa kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh; có kiểm tra nhưng chưa có văn bản chấn chỉnh chung, hạn chế về công tác thi đua, khen thưởng ở cấp xã chậm; cụ thể tổ chức thực hiện một số phong trào thi đua ở xã và phòng, ban, ngành chậm, có phong trào thi đua đến nay chưa ban hành theo kế hoạch của Tỉnh; một số Khối thi đua chưa ban hành quy chế hoạt động; việc duy trì họp sơ kết, tổng kết chưa đảm bảo theo quy định; phương thức hoạt động, nội dung chương trình họp Cụm, Khối thi đua chưa mới; thực hiện hồ sơ chậm thời gian quy định của tỉnh; hồ sơ, tài liệu của UBND xã chưa nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy định. Chưa thực hiện chỉnh lý tài liệu tích đống.

Ông Lê Trường Kế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, ghi nhận ý kiến của Đoàn Kiểm tra

          Phát biểu tại buổi làm việc Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác địa giới hành chính, thanh niên, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ, công tác thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ.

          Qua đó, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong thời gian tới./.

         

Thai Văn Mẻ