TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Triển khai các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về quản lý cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ

(13:59 | 03/05/2024)

Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, ngày 19/4/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định thuộc thẩm quyền.

Ngày 25/4/2024, Sở Nội vụ có Công văn số 738/SNV-XDCQ&CTTN đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm:

1. Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thay thế Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND.

2. Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thay thế Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND.

3. Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thay thế Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND.

Các Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2024.

(Chi tiết kèm theo Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND, Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND, Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh)./.

Đỗ Như Phương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 13-2024-QD-UBND QD TRINH DO CHUYEN MON CBCC CAP XA.pdf; 14-2024-QD-UBND PHAN CAP QUAN LY CBCC CAP XA.pdf; 15-2024-QD-UBND QC TUYEN DUNG CONG CHUC CAP XA.pdf