TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023

(09:42 | 30/11/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023. Đối tượng học viên là lãnh đạo Phòng chuyên môn, chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo, công chức phụ trách của Phòng Nội vụ 15 huyện, thành phố; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; công chức Văn hóa – xã hội của 144 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Việt Tồn, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ triển khai tại tập huấn

Sáng ngày 23/11/2023, Sở Nội vụ tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 cho 121 học viên thuộc các huyện: Châu Thành, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận. Theo Kế hoạch số 52/KH-SNV của Sở Nội vụ đây là lớp thứ 3 cũng là lớp cuối cùng trong kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra 02 ngày (từ ngày 23- 24/11/2022), tại Trường Chính trị tỉnh, đối với các lớp 1 và lớp 2 được tổ chức cụ thể như:

+ Lớp 1: Từ ngày 09 -10/11/2023, gồm học viên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá;

+ Lớp 2: Từ ngày 21 - 22/11/2023, gồm học viên các huyện: Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Kiên Hải, Hà Tiên và thành phố Phú Quốc. Các lớp tập huấn đề do báo cáo viên Sở Nội vụ đảm nhiệm.

Các học viên được tập huấn bao gồm các nội dung cụ thể sau: Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP; Dự thảo Công văn chỉ đạo triển khai Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP; Công văn số 279/BNV-CTTN ngày 30/01/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; Công văn số 314/UBND-KGVX ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; Công văn số 787/SNV-CCCV ngày 02/7/2018 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Công văn số 3290/VP-VHXH ngày 21/6/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;Công văn số 1939/UBND-KGVX ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP; Nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Báo cáo viên còn hướng dẫn thực hiện một số kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh đối với xây dựng chương trình, kế hoạch đối sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, để từ đó các học viên áp dụng hiệu quả hơn trong xây dựng chương trình, kế hoạch ở địa phương ngày càng được tốt hơn.

Quang cảnh lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Sau 02 ngày tập huấn, thời gian tuy ngắn nhưng các học viên đã nhận thấy rõ hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên, để từ đó tham mưu cho cấp ủy đảng tại cơ quan, đơn vị để kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến chính sách cho thanh niên và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết, chương trình, kế hoạch,.. bên cạnh đó tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức đoàn với các sở, ban, ngành và phòng chuyên môn làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các chính sách đối với thanh niên ở địa phương được kịp thời đúng theo quy định./.

Văn Mẻ