TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch đối thoại với Thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2023

(15:14 | 16/02/2023)

Căn cứ Điều 10 Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, hằng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên. Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch đối với thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2023, Kế hoạch phải đảm bảo một số nội dung, cụ thể như:
1. Mục đích của Kế hoạch là tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên. Thông qua đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên.
2. Yêu cầu nội dung đối thoại phải thiết thực, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình.
3. Nội dung đối thoại là: Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.
Theo đó, để tiến hành tổ chức đối thoại đúng theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 02/02/2023, trong đó nêu rõ hình thức, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, tổ chức đối thoại, nội dung kết luận đối thoại, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan, cụ thể: Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn tổng hợp, chuẩn bị các nội dung để trả lời tại cuộc đối thoại những nội dung thuộc thẩm quyền được giao. Việc tổ chức đối thoại tại thời điểm, thời gian tổ chức đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn hình thức phù hợp theo tình hình thực tế (kèm theo Kế hoạch số 18/KH-UBND)./. 

Tin: Văn Mẻ-XDCQ&CTTN

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 18-KH-UBND.signed.pdf