TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

(07:46 | 02/12/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SNV ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022. Đối tượng học viên là lãnh đạo Phòng chuyên môn, chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo, công chức phụ trách của Phòng Nội vụ 15 huyện, thành phố; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; công chức Văn hóa – xã hội của 144 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
 


Ông Lê Việt Tồn, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên,
Sở Nội vụ triển khai tại tập huấn 


Sáng ngày 16/11/2022, Sở Nội vụ tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 cho 122 học viên thuộc các huyện: Châu Thành, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận. Đây là lớp thứ 3 cũng là lớp cuối cùng trong Kế hoạch số 41/KH-SNV, lớp được diễn ra từ ngày 16 - 17/11/2022, thời gian tập huấn 2 ngày/lớp, đối với lớp 1 và lớp 2 được tổ chức cụ thể như:


+ Lớp 1: Từ ngày 30/10 - 01/11/2022, gồm học viên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá;


+ Lớp 2: Từ ngày 10 - 11/11/2022, gồm học viên các huyện: Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Kiên Hải, Hà Tiên và thành phố Phú Quốc. Các lớp tập huấn đề do báo cáo viên Sở Nội vụ đảm nhiệm.


Các học viên được tập huấn bao gồm các nội dung cụ thể sau: Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kế về thanh niên Việt Nam; Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy đinh chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Luật thanh niên; Chương trình số 491/CTr-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND ngày 18/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 204/KH-UBND và Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2022. Bên cạnh đó, Báo cáo viên còn hướng dẫn thực hiện một số kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh, để từ đó các học viên áp dụng trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở địa phương ngày càng được tốt hơn.

 


Quản cảnh lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên


Sau 02 ngày tập huấn, thời gian tuy ngắn nhưng các học viên đã nhận thức rõ ràng hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên với công tác đoàn, để từ đó tham mưu cho cấp ủy đảng tại cơ quan, đơn vị để kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến chính sách cho thanh niên và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình, kế hoạch, nghị quyết,.. đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức đoàn với các sở, ban, ngành và phòng chuyên môn làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các chính sách đối với thanh niên ở địa phương được kịp thời đúng theo quy định. Theo Thông báo triệu tập ban đầu có 122 học viên đăng ký tham gia của 06 huyện: Châu Thành, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận, kết thúc lớp tập huấn có 96 học viên tham gia đầy đủ theo quy định của lớp học./.

Tin và ảnh: Văn Mẻ - XDCQ&CTTN