TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030

(13:53 | 21/01/2022)

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, ngày 16 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình số 491/CTr-UBND phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030.


Mục tiêu của Chương trình là xây dựng thế hệ thanh niên Kiên Giang phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Chương trình đã đề ra 6 mục tiêu và 21 chỉ tiêu cụ thể nhằm phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, tiêu biểu như: 


Hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ; trên 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn; 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú.


 Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. Hằng năm, có ít nhất 28.000 thanh niên được giải quyết việc làm; phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.


Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.
 


Ảnh: Thanh niên tỉnh Kiên Giang tích cực tham gia phong trào xung kích tình nguyện trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh - hỗ trợ nhân dân huyện đảo Kiên Hải trong thời gian giản cách xã hội

 

Chương trình cũng đã đề ra một số giải pháp như sau:


Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp;


Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên;


Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật;


Bốn là, tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên;


Năm là, đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình, trong đó, bảo đảm về số lượng và chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, kinh phí triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình mới của tỉnh và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách của địa phương;


Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình;


Bảy là, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình;


Tám là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể và thanh niên.


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực mà Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung Chương trình; phát động phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030 theo quy định; Xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo từng năm và từng giai đoạn; tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, đề án mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao tại Chương trình./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân - XDCQ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 491-CTr-UBND-PTTN KG giai doan 2021-2030.pdf