TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ IV sẽ tổ chức vào cuối tháng 8/2015

(07:44 | 13/04/2018)

Ngày 02/7/2015, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ IV (2015-2020) đã ký ban hành Kế hoạch số 84/KH-BTC tổ chức Đại hội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (TĐKT) và hướng dẫn của Ban TĐKT Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ IV và toàn quốc lần thứ IX, thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày  01/6/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ IV (2015-2020), Ban Tổ chức Đại hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội với mục đích: Thứ nhất, tổng kết, đánh giá kết quả, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh 5 năm (2011-2015) đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong những năm tới; tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới đại diện cho các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Thứ hai, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quântoàn dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020. Thứ ba, là dịp để các đại biểu ưu tú, các điển hình tiên tiến giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng trong thời gian tới. Yêu cầu đặt ra là việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.  Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả” thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh giai đoạn 2016-2020.

Nội dung Đại hội: Một là, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2011-2015), biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới (2016-2020). Hai là, giao lưu, gặp gỡ các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân tại Đại hội. Ba là, khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua 5 năm qua. Bốn là, phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Chương trình Đại hội được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và thực hiện dưới dạng sân khấu hoá.

Thành phần đại biểu tham dự Đại hội gồm: Đại biểu khách mời (Trung ương, tỉnh, huyện, Mẹ Việt Nam anh hùng) chiếm tỷ lệ 29,37%; Đại biểu đại diện tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương Lao động hạng Nhì trở lên; đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu, chiếm tỷ lệ 58,75%; Đại biểu tổ chức và phục vụ Đại hội, chiếm tỷ lệ 10,06% và Đại biểu dự phòng (đang trình khen cấp Nhà nước), chiếm tỷ lệ 1,8%. Tổng số đại biểu dự Đại hội lần thứ IV được ấn định là 497 đại biểu.

Ban Tổ chức đã dự kiến thời gian tổ chức Đại hội là 01 ngày vào cuối tháng 8/2015 tại Hội trường lớn Văn phòng Tỉnh ủy. Để chuẩn bị tiến tới Đại hội Ban Tổ chức quyết định thành lập 03 tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Tiểu ban nội dung với nhiệm vụ: Chuẩn bị Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; lựa chọn báo cáo tham luận và giao lưu các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực; chuẩn bị các hình thức khen thưởng để công bố trong Đại hội và các văn bản khác phục vụ Đại hội; tư liệu, hình ảnh để biên tập Kỷ yếu Đại hội. Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết với nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trước, trong và sau Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh về những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh, quốc, phòng; tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, viêc tốt, tạo không khí sôi nổi tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX;  Thiết kế, trang trí, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, văn nghệ chào mừng, thiếu nhi tặng hoa,… tại nơi diễn ra Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh; tổ chức truyền hình trực tiếp Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh; triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015… Tiểu ban Phục vụ, bảo vệ với nhiệm vụ: Công tác hậu cần phục vụ hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội và đại biểu tham dự Đại hội; bảo vệ an toàn trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; chăm sóc sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội cũng giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị và Chủ tịch Hội đồng TĐKT cùng cấp có trách nhiệm lựa chọn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang đảm bảo đúng đối tượng và số lượng quy định. Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thẩm định chặt chẽ, chính xác hồ sơ đề nghị khen thưởng trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét; phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV và chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội. Giao Sở Nội vụ (Ban TĐKT) chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí để thực hiện./.

                                                                                                   HC