TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị

(16:29 | 03/04/2024)

Trong những năm qua, việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hạt nhân trong các phong trào thi đua của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

N

Ngay sau khi Chỉ thị số 34-CT/TW về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản quy định và hướng dẫn của Trung ương về thi hành Luật và công tác thi đua, khen thưởng; các Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện của cấp có thẩm quyền, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã kịp thời quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo đến các phòng, đơn vị triển khai thực hiện. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hạt nhân trong các phong trào thi đua của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng trong toàn Sở, là động lực thức đẩy đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành tích chung.

Việc tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng đã nâng cao nhận thức về tuân thủ các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân thuộc Sở, đồng thời phát huy vai trò của từng tập thể và cá nhân trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị từ năm 2014 - 2023 của Sở.

Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và đổi mới nội dung, hình thức. Phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân, phát huy có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Kiên Giang chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Kiên Giang thực hiện chương trình chuyển đổi số”; phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hàng năm và giai đoạn; Phong trào thi đua “CCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phong trào thi đua công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Phong trào thi đua công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2025; phong trào thi đua “Kiên Giang thực hiện chương trình Chuyển đổi số” giai đoạn 2022 - 2025 tại Sở Nội vụ; phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) tại Sở Nội vụ.

Phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp ngày càng nhiều; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dựng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Kết quả giai đoạn 2014-2023 đã đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 82 tập thể, cá nhân; đề nghị khen cấp Nhà nước cho 05 tập thể, cá nhân, trong đó có 02 Huân chương Lao động thành tích cống hiến, 01 Cờ thi đua Chính phủ Tập thể Sở Nội vụ và 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác bình xét thi đua, khen thưởng đúng người đúng việc, đúng thành tích, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng thành tích. Gắn việc bình xét thi đua, khen thưởng với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động./.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh