TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025)

(08:55 | 03/09/2020)

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương - Phó trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 187 cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

 


Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Trong 05 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, các phong trào thi đua, có bước đổi mới, dần đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên, các phong trào từng bước lang tỏa trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, theo đó kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân trong 05 năm 2016 - 2020 ước đạt 7,22%/năm (theo giá SS 2010), tính theo giá trị năm 2015 tại thời điểm xây dựng kế hoạch 47.076 tỷ đồng thì bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,8%, vượt mục tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp từng bước chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp từ 40,39% năm 2015 xuống còn 31,54%; tỷ trọng công nghiệp từ 18,11% lên 20,06% và dịch vụ từ 41,5% lên 48,4%; thu nhập bình quân đầu người (theo giá thực tế) ước đạt 58 triệu đồng (tương đương 2.458 USD), gấp 1,66 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách đạt 49.807,06 tỷ đồng, tăng 24,3% so kế hoạch đầu kỳ. Kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, cấp thoát nước, điện, viễn thông, vệ sinh môi trường,…) được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Các tuyến đường huyện và giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6.409/7.084 km đạt 90,05% kế hoạch, đến nay đã có 79/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,52%, vượt 12,82% so với kế hoạch và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 
 

Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu tại Đại hội

 

Mạng lưới đô thị của tỉnh tiếp tục được mở rộng, phát triển tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 ước đạt 29,4%; tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch ước đạt 88% và 92% chất thải rắn ở đô thị được thu gom; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%, trong đó tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch 44%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 ước đạt 90%; tạo việc làm cho 185.145 lao động, bằng 105,79% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,62%/năm, vượt kế hoạch...Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng được củng cố và tăng cường, nhân dân thêm tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.
 


Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương,
Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương ghi nhận, chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Kiên Giang 05 năm qua; đồng thời, mong muốn trong giai đoạn tiếp theo tỉnh Kiên Giang tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước với những nội dung còn nguyên giá trị, ý nghĩa trong tình hình hiện nay. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là chú trọng thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen những tấm gương người tốt, việc tốt, những người lao động trực tiếp, những tấm gương sáng tạo, có nhiều đóng góp trong nông dân, công nhân, chiến sĩ, doanh nhân... Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới...Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước và Luật Thi đua, khen thưởng. Qua đó, cần tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua; vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện công việc hàng ngày. Hình thức, cách thức tổ chức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia. Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải đúng đắn, kịp thời, đúng người, đúng việc, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt; hết sức quan tâm tới khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.
 


Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 
phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025

 

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu: Huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, thương mại và công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững; tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Xây dựng Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện, đạt trình độ phát triển khá trong cả nước.

 


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước

 

Tại Đại hội, có 09 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Nhân dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang tặng Cờ thi đua cho 18 tập thể. 

 


Đoàn đại biểu tỉnh Kiên Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 

Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu tỉnh Kiên Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đồng chí./. 

Tin và ảnh: Bích Hà