TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác đào tạo - bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Bồi dưỡng, tập huấn bổ sung kiến thức công nghệ thông tin

(18:09 | 03/10/2020)

Ngày 01/10/2020, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1223/SNV-TCCCVC về việc bồi dưỡng, tập huấn bổ sung kiến thức Công nghệ thông tin cho CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020.
Theo đó, đối tượng, số lượng, thời gian học của các lớp bồi dưỡng, tập huấn như sau:
1. 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
- Đối tượng: Văn thư, chuyên viên, người sử dụng máy vi tính ở các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đảng và lực lượng vũ trang.
- Thời lượng: 02 ngày/lớp.
- Thời gian triệu tập lớp học: 
+ Đợt 1: Từ ngày 19/10 đến ngày 20/10/2020.
+ Đợt 2: Từ ngày 21/10 đến ngày 22/10/2020.
2. 03 lớp tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
- Đối tượng: Cán bộ phụ trách, chuyên viên công nghệ thông tin ở các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đảng và lực lượng vũ trang.
- Thời lượng: 02 ngày/lớp.
- Thời gian triệu tập lớp học: 
+ Đợt 1: Từ ngày 02/11 đến ngày 03/11/2020.
+ Đợt 2: Từ ngày 04/11 đến ngày 05/11/2020.
+ Đợt 3: Từ ngày 09/11 đến ngày 10/11/2020.
3. 04 lớp bồi dưỡng phát triển đội ngũ đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu sự cố máy tính
* 01 lớp chuyên đề 1: Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ
- Đối tượng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy. 
- Thời lượng: 05 ngày/lớp.
- Thời gian triệu tập lớp học: Từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2020.
* 02 lớp chuyên đề 2: Bảo đảm ATTT cho trang/cổng thông tin điện tử
- Đối tượng: Đội ứng cứu sự cố máy tính và cán bộ phụ trách CNTT các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức đảng, lực lượng vũ trang.
- Thời lượng: 03 ngày/lớp.
- Thời gian triệu tập lớp học: 
+ Đợt 1: Từ ngày 16/11 đến ngày 18/11/2020.
+ Đợt 2: Từ ngày 23/11 đến ngày 25/11/2020.
* 01 lớp chuyên đề 3: Xây dựng quy chế an toàn thông tin
- Đối tượng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy. 
- Thời lượng: 03 ngày/lớp.
- Thời gian triệu tập lớp học: Từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2020.
* Địa điểm tập huấn: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang (Số 17 Phan Bội Châu, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
Danh sách cử đi bồi dưỡng, tập huấn gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang trước ngày 08/10/2020 (đề nghị gửi file mềm vào địa chỉ mail taphuancntt@ictkiengiang.vn) để tổng hợp, tiến hành mở lớp theo đúng kế hoạch./.             

Tin: Thu Bắc - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Công văn tập huấn CNTT.pdf; PhanBoSoLuongHocVien_cntt 2020 (1).xlsx