TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên và tương đương; từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023

(14:09 | 18/08/2023)

Ngày 17/8/2023 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 1311 và 1312/SNV-TCCCVC về lập danh sách và hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên và tương đương; từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023. Theo đó đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký như sau:

A. THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Công chức hành chính

a) Công chức theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

b) Cán bộ (tỉnh, huyện) theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, hiện đang xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đảm nhiệm.

c) Các đối tượng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Mục này thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển giữ chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã.

Các đối tượng dự thi nêu trên được gọi chung là công chức và đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

2. Viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

a) Viên chức được tuyển dụng theo quy định của pháp luật và làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

b) Đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Công chức, viên chức dự thi phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt.

2. Công chức, viên chức đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật, thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo và bị điều tra thì chưa thực hiện thi nâng ngạch, thăng hạng theo quy định.

3. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn.

4. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính.

5. Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu của ngạch chuyên viên chính, tính đến hết thời gian nộp hồ sơ là ngày 31/8/2023.

6. Công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng chuyên viên chính thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

III. TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Công chức, viên chức đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ TRÁCH NHIỆM CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

a) Bản sơ yếu lý lịch công chức, viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, thăng hạng, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức.

b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II Công văn này (kèm theo thông báo nhận xét, đánh giá năm 2022).

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Bản sao quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học và sản phẩm minh chứng đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, ban hành.

e) Bản sao quyết định các cấp có thẩm quyền về việc điều động, luân chuyển đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Mục I Công văn này.

g) Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; bản sao các quyết định lương để chứng minh có thời gian giữ ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên và 01 năm gần nhất được xếp lương ngạch chuyên viên.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức, viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 250 x 340 x 5 mm (Kèm theo 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ và tên).

B. THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Công chức đang làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; những người làm việc trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được cấp thẩm quyền giao biên chế, đang giữ một trong các ngạch sau:

a) Ngạch cán sự mới (mã số 01.004).

b) Ngạch kế toán viên trung cấp mới (mã số 06.032).

c) Ngạch kiểm lâm viên trung cấp mới (mã số 10.228).

d) Ngạch văn thư viên trung cấp (mã số 02.008).

2. Viên chức là viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập mà đang giữ ngạch cán sự mới (mã số 01.004).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Người dự thi phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt;

2. Công chức, viên chức đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật, thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo và bị điều tra thì chưa thực hiện thi nâng ngạch, thăng hạng theo quy định.

3. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức, viên chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn.

4. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi.

5. Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu của ngạch chuyên viên và tương đương, tính đến hết thời gian nộp hồ sơ là ngày 31/8/2023.

III. TIÊU CHUẨN DỰ THI

Công chức, viên chức đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch dự thi như sau:

1. Ngạch chuyên viên (mã số 01.003) và ngạch văn thư viên (mã số 02.007) theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ;

2. Ngạch kế toán viên (mã số 06.031) theo Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

3. Ngạch kiểm lâm viên (mã số 10.226) theo Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 11/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Bản sơ yếu lý lịch công chức, viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức, viên chức.

2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II Công văn này.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

4. Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; bản sao các quyết định lương để chứng minh có thời gian giữ ngạch.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức, viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 250 x 340 x 5 mm (Kèm theo 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ và tên).

C. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỬ CÔNG CHỨC DỰ THI

1. Việc cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên và tương đương phải đảm bảo nhu cầu còn thiếu so với cơ cấu ngạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt tạm thời năm 2023. Trường hợp đã vượt so với cơ cấu ngạch tạm thời được phê duyệt thì không cử công chức, viên chức dự thi đợt này.

2. Thông báo công khai việc thi nâng ngạch, thi thăng hạng lên chuyên viên và tương đương trong cơ quan, đơn vị mình;

3. Tổ chức sơ tuyển hồ sơ và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác của công chức, viên chức được cử dự thi.

4. Tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu và có văn bản cử công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi ngạch, thi thăng hạng.

5. Công chức, viên chức dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi. Mọi gian dối liên quan đến nội dung hồ sơ dự thi sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

D. MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ

Công chức, viên chức được miễn thi ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác;

b) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số;

c) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo ngoại ngữ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn ngạch dự thi;

d) Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn ngạch dự thi do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Biểu mẫu, hồ sơ và văn bản của cấp có thẩm quyền cử viên chức dự thi gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 31/8/2023. (đính kèm biểu mẫu)./.

Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1 1312.SNV LAP HS VA DS, CV.pdf; 1. 1311. SNV LAP DS VA HS, CVC.pdf; BIEU MAU-CV.xls; BIEU MAU-CVC.xls