TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2022

(08:34 | 21/03/2022)

Ngày 17/3/2022 Sở Nội vụ có ban hành Công văn 371/SNV-TCCCVC về việc lập danh sách và hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2022. Theo đó đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Công chức hành chính 
a) Công chức theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
b) Cán bộ (tỉnh, huyện) theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, hiện đang xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đảm nhiệm.
c) Các đối tượng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Mục này thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.
Các đối tượng dự thi nêu trên được gọi chung là công chức và đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).
2. Viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập
a) Viên chức được tuyển dụng theo quy định của pháp luật.
b) Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
c) Đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI
Công chức, viên chức dự thi phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
1. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định.
2. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn.
3. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính.
4. Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu của ngạch chuyên viên chính.
Công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) gần nhất được xếp lương chuyên viên, tính đến hết thời gian nộp hồ sơ là ngày 22/4/2022.
5. Công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng chuyên viên chính thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu (công chức, viên chức dự thi phải cung cấp quyết định minh chứng và sản phẩm đã được nghiệm thu, ban hành).
III. TIÊU CHUẨN DỰ THI
Công chức, viên chức dự thi chuyên viên chính phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:
1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
2. Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự thi đối với công chức, viên chức
a) Bản sơ yếu lý lịch công chức, viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, thăng hạng, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức.
b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II Công văn này đến ngày kết thúc nhận hồ sơ (kèm theo thông báo nhận xét, đánh giá năm 2021).
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
d) Bản sao quyết định của người có thẩm quyền cử xây dựng, văn bản, Chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và sản phẩm minh chứng đã được cấp có thẩm quyền thông qua.
e) Bản sao quyết định các cấp có thẩm quyền về việc điều động, luân chuyển đối với đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Mục I Công văn này.
g) Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; bản sao các quyết định lương để chứng minh có thời gian giữ ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên và 01 năm gần nhất được xếp lương ngạch chuyên viên.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức, viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 250 x 340 x 5 mm.
2. Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức dự thi
a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:
- Thông báo công khai việc thi nâng ngạch, thi thăng hạng chuyên viên lên chuyên viên chính trong cơ quan, đơn vị mình; 
- Tổ chức sơ tuyển hồ sơ và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác của công chức, viên chức được cử dự thi.
- Tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu và có văn bản cử công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi ngạch chuyên viên chính (gồm có 03 Biểu đính kèm Công văn này).
b) Công chức, viên chức dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi. Mọi gian dối liên quan đến nội dung hồ sơ dự thi sẽ bị xem xét theo quy định của pháp luật
3. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
Công chức, viên chức được miễn thi ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác;
b) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số;
c) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn ngạch dự thi;
d) Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn ngạch dự thi do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định
Biểu mẫu, hồ sơ và văn bản của cấp có thẩm quyền cử công chức, viên chức dự thi chuyên viên chính gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 22/4/2022. (đính kèm biểu mẫu)./.

 

Tin: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1. 371. CONG VAN NHAN HO SO.pdf