TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức lên chuyên viên và tương đương

(18:49 | 13/08/2021)

Ngày 11/8/2021 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 995/SNV-TCCCVC về việc thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức lên chuyên viên và tương đương. Theo đó đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Công chức đang làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; những người làm việc trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được cấp thẩm quyền giao biên chế, đang giữ một trong các ngạch sau: 
a) Ngạch cán sự mới (mã số 01.004).
b) Ngạch kế toán viên trung cấp mới (mã số 06.032).
c) Ngạch kiểm lâm viên trung cấp mới (mã số 10.228).
d) Ngạch văn thư viên trung cấp (mã số 02.008).
2. Những người làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập mà đang giữ ngạch cán sự mới (mã số 01.004).
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Người dự thi phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định.
b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức, viên chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn.
c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi.
III. TIÊU CHUẨN DỰ THI
1. Dự thi nâng ngạch từ cán sự lên ngạch chuyên viên (mã số 01.003) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
b) Có chứng chỉ kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.
c) Có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trường hợp có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi.
2. Dự thi nâng ngạch từ văn thư viên trung cấp lên ngạch văn thư viên (mã số 02.007) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau: 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
b) Có thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp và tương đương, trong đó nếu có thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp thì thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, cụ thể:
- Trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ đào tạo cao đẳng phải có thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp và tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).
- Trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ đào tạo trung cấp phải có thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).
3. Dự thi nâng ngạch từ kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên (mã số 06.031) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
b) Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kế toán viên.
c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.
d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
e) Có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch kế toán viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi. Trường hợp công chức được xếp lương từ kế toán viên cao đẳng vào ngạch kế toán viên trung cấp mới theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính, thì không xem xét thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp gần nhất.
4. Dự thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên trung cấp lên ngạch kiểm lâm viên (mã số 10.226) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:
a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành lâm nghiệp hoặc chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm lâm viên.
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
đ) Có thời gian giữ ngạch kiểm lâm viên trung cấp hoặc tương đương tối thiểu 3 năm (36 tháng), trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch kiểm lâm viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
a) Bản sơ yếu lý lịch công chức, viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức, viên chức.
b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II Công văn này.
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
d) Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; bản sao các quyết định lương để chứng minh có thời gian giữ ngạch.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức, viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 250 x 340 x 5 mm.
Biểu mẫu, hồ sơ và văn bản của cấp có thẩm quyền cử công chức, viên chức dự thi chuyên viên và tương đương gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 06/9/2021. (đính kèm biểu mẫu)./.

Tin: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BIEU MAU 1.xls; Công văn rà soát 995.pdf