TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 và Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Gian đến năm 2020 và những năm tiếp theo

(11:17 | 02/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 105.signed.pdf