TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức hội và phi chính phủ

Xem với cỡ chữAA

Kết quả quản lý nhà nước về công tác hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:53 | 01/02/2024)

Năm 2023, Ủy ban  nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tổng số hội trên địa bàn tỉnh: 780 hội, trong đó hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh là 68; hội có phạm vi hoạt động trong huyện là 136; hội có phạm vi hoạt động trong xã là 576.

Trong năm tỉnh đã thành lập mới 03 tổ chức Hội: Hội Cựu Công an nhân dân, Hiệp hội Đầu bếp tỉnh, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh; cho giải thể đối với Hội Luật gia huyện Giồng Riềng; đổi tên Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh thành Hội Chiến sĩ bị địch bắt tù đày tỉnh Kiên Giang; cho phép đại hội nhiệm kỳ 12 tổ chức; phê duyệt điều lệ 03 tổ chức hội. Tổ chức kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động, quản lý hội năm 2023 đối với 15 huyện, thành phố; chấp thuận tổ chức đại hội nhiệm kỳ 05 tổ chức; Phê duyệt điều lệ 06 tổ chức hội.

Ủy ban nhân dân đã quan tâm tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức hội, hội viên trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức và hoạt động của hội quần chúng. Các sở và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phân công quản lý Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra quản lý và hoạt động của các tổ chức hội; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, hội quần chúng hoạt động đúng theo quy định và điều lệ hội. Qua đó, công tác quản lý nhà nước về hội ngày càng thực hiện tốt hơn, công tác hỗ trợ, theo dõi và quản lý hội được các sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện. Nhìn chung các hội hoạt động ổn định và nề nếp có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào việc nâng cao đời sống xã hội, tinh thần của Nhân dân. Bên cạnh triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích đề ra, các hội quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức nhằm phát huy vị trí, vai trò của các tổ chức xã hội. Các hội tích cực tăng cường mối quan hệ hợp tác với cá nhân, tổ chức và là cầu nối cho sự gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân. Các cấp hội tổ chức thực hiện tốt các hoạt động về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin cho hội viên; vận động những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo điều lệ hội tham gia vào hội để cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, cải thiện đời sống, góp phần ổn định kinh tế gia đình, tạo việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên./.

Lê Thị Mỹ Xuyên