TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công chức, công vụ

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy và công chức, công vụ

(13:48 | 22/11/2023)

Trong 10 tháng đầu năm 2023, tỉnh tổ chức thực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ đạt được những điểm nổi bật sau:

Theo đó, tỉnh đã thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 05 cơ quan chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, thuộc UBND tỉnh theo thông tư hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực; đã sắp xếp giảm 01 phòng chuyên môn, 01 đơn vị sự nghiệp thuộc sở và giảm 05 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện.

Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ các chuyên đề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của Tổ nghiên cứu 1. ảnh: TB

Hằng năm, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao biên chế công chức hành chính và phê duyệt số lượng người làm việc cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện theo thẩm quyền thực hiện quản lý, sử dụng, tuyển dụng không vượt số lượng biên chế của cơ quan có thẩm quyền giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Đồng thời, đảm bảo đến năm 2026, biên chế công chức của tỉnh giảm 5% (tương đương 125 biên chế) và giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (tương đương 2.986 người làm việc) so với năm 2021.

Về cơ bản, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch bậc, chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ngày càng được đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc ngày càng phù hợp, ổn định gắn với vị trí việc làm và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. UBND tỉnh đã ban hành các quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh.

Góp phần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp, các ngành, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị ngày càng hoàn thiện, đảm bảo quy định của pháp luật; quá trình bổ nhiệm thực hiện công khai, minh bạch; việc nâng lương, nâng ngạch thực hiện chủ động, giải quyết kịp thời, đảm bảo chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến tích cực, cơ bản đi vào nền nếp theo quy định.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của 08 cơ quan, đơn vị. Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương rà soát, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023 để tổ chức thi tuyển công chức giữa khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội với khối chính quyền năm 2023, trình Chủ tịch UBND phê duyệt theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh, dự kiến tổ chức thi tuyển công chức trong quý IV năm 2023. Thực hiện phân cấp quản lý viên chức của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn có văn bản thống nhất đối với 15 kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đang trong quá trình tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 22 trường hợp; cho công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 01 trường hợp; bổ nhiệm và xếp lương 03 trường hợp trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021; bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên 20 trường hợp; bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính 02 trường hợp; miễn nhiệm ngạch thanh tra viên và thanh tra viên chính 05 trường hợp; thôi việc 01 trường hợp; nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung 29 trường hợp; tiếp nhận vào làm công chức 10 trường hợp, bổ nhiệm và xếp lương 02 trường hợp trúng tuyển kỳ thi thăng hạng bác sĩ cao cấp.

UBND tỉnh đã phê duyệt tạm thời vị trí việc làm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trước khi thực hiện quy trình, thủ tục tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2023 theo quy định. Tuy nhiên, hiện chưa thí điểm tổ chức thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ, công sở và chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 tại 07 đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các đơn vị chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ theo quy định. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chưa bổ sung Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức có thời gian công tác đang đảm nhiệm trên 5 năm theo quy định; phân công công chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công chức chưa đúng quy định.

Đã cử 83 công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học; 412 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ./.

 

Mai Thanh Bình