TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công chức, công vụ

Xem với cỡ chữAA

Sửa đổi điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức

(10:47 | 20/07/2020)

Ngày 10/7/2020, Chính phủ lấy ý kiến đóng góp dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


Theo quy định hiện hành (Nghị định 101/2017/NĐ-CP) về điều kiện đào tạo sau đại học như sau:


1. Đối với cán bộ, công chức: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.


2. Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.


3. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.


Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 lần này về điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức như sau: “b) Không quá 45 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;”


Như vậy, dự thảo đã tăng độ tuổi được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu lên 45 tuổi đối với đối tượng là cán bộ, công chức./.

Tin: Thanh Bình