TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công chức, công vụ

Xem với cỡ chữAA

Kể từ ngày 01/7/2020 thực hiện quy định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở nông thôn và đô thị

(07:39 | 29/06/2020)

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.


Theo đó, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản của một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ như sau:


Thứ nhất, bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP:


Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của Quốc hội khi thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó. Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2016/NĐ-CP.


Thứ hai, sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP:


“1. Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn


c) Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.


2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị


c) Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.”


Thứ ba, quy định điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 69/2020/NĐ-CP như sau: Từ ngày Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực (kể từ ngày 01/7/2020) cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ./.
 

Tin: Thanh Bình