TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại huyện Gò Quao

(09:31 | 30/06/2024)

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh do ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Gò Quao. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, có ông Trang Hồng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch của 11 UBND xã, thị trấn tham dự.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Gò Quao đã báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 và quý I năm 2024, một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc mà huyện gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Gò Quao

 

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, công tác cải cách hành chính của huyện đã được quan tâm và triển khai thực hiện. UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính, ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và công khai, niêm yết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, huyện chưa có sáng kiến hoặc giải pháp, cách làm mới trong cải cách hành chính, một số chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính như tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu và chỉ tiêu được giao./.

Huỳnh Quốc Huy